Исторически забележителности

Селото се намира на 18 км югоизточно от гр. Враца, в южните подножия на бърдо Веслец, върху силно пресечена местност. Землището му е на площ от 17 571 дк. Климатът е умерено-континентален. Почвите са глинести, черноземни и песъчливи. Обработваемата земя е около 4 000 дк, 8 000 дк са пасища и ливади. Населението е 650 човека. Традиционен поминък е земеделие и животновъдство.


Околностите на Долна Кремена са обитавани още от траките през железната ера. За това свидетелстват няколко огромни тракийски могили. Разкритията в тях свидетелстват за богато тракийско земеделско имение. По-късно тук се заселват римляни, което личи от разкопките на разкошна вила рустика в м.Робин дол. През турското робство тук е имало два чифлика.


В центъра на селото се намира стара църква от XIII в., възобновена и  изографисана отново през XIX в. Тя е обявена за паметник на културата. За съжаление вече е полуразрушена.

 

Селото е "извор" на просветна дейност в този район. От тук са тръгнали по своя светъл път много учители и свещенници за околните села. Училищната сграда е построена още през 1844 г. В Долна Кремена е най-старото училище в общината. То е основано през 1897 г. Читалището развива богата дейност, носител е на орден "Кирил и Методий"-II степен.
Сега в селото работят две земеделски кооперации, дърводелски цех, фурна, охлюварник, гъбарник.В селото се намира лицензирана от РВМС  Враца ферма за отглеждане на щрауси, както и ферма за отглеждане на охлюви, създадена в началото на 90-те.


Селото се намира в район обитаван от древни времена. Свидетелство за това са няколкото тракийски могили в землището, които  не са проучени. Под селото, в местността „Робин дол“ се намират разкопки на римска вила "Рустика" от V-VI век , принадлежала на едър римски земевладелец.

Първите писмени сведения за селото са от турски документи от XVII век, в които се упоменават броя на домакинствата.
Паметник от епохата на средновековието е полуразрушената църква „Св.Никола“, изградена на три етапа,като първият според някои специалисти е от XIII-XIV в.